LiveZilla Live Chat Software

Information

By Kitco.com

             หน่วยวิจัยและพัฒนา บริษัท โอลด์มูนจำกัดถูกริเริ่มขึ้นในปี 2547  ด้วยวัตถุประสงค์หลักเพื่อปรับปรุงสารเติมพิเศษสำหรับการหล่อหลอมและปรับปรุงเครื่องมือในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ ได้สร้างงานวิจัยเชิงลึกร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว) และ ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2007 ในหัวข้อ“การผลิตอัลลอยผสมอินเดียมและซิลิคอน เพื่ออุตสาหกรรมเครื่องประดับ” และในปี 2009 ในหัวข้อ “การผลิตอัลลอยกันหมองที่มีเกรนเล็กละเอียดเพื่ออุตสาหกรรมเครื่องประดับเงิน” จนปัจจุบัน โครงการล่าสุดยังคงศึกษาในการปรับปรุงอัลลอยสำหรับการใช้งานประเภทสปริงเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ในการผลิตเครื่องประดับ


              Research and Development unit, Oldmoon Co.,LTD,  was initiated in 2004. The main propose  is to improve the special additive for casting and machine in Jewelry industry. The co-operative research with the Thailand research fund(TRF) and  Department of Metallurgical Engineering Chulalongkorn University started in 2007 named “ The production of  In-Si alloy for Jewelry Industry”.  In 2009 the research group still continued to study in the new project at “ The production of  anti-tarnish alloy with Grain refiner for Silver Industry”. Until now, The last project studies in the improvement of alloy for spring application to facilitate all of proposals in Jewelry production.

- บทบาทของโบรอนต่อการปรับลดขนาดเกรนในเงินสเตอร์ลิงอัลลอยด์
- The Role of Boron on Grain Refinement in Sterling Silver Alloy
Chiang Mai Journal of Sciences 2012;
สิริวรรณ สกุลตันเจริญชัย, ณัฐพล ชมแสง, มีชัย เทพนรัต, ฮิโรกิ คุราตะ, เซอิจิ ไอโซดะ, ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี และเอกสิทธิ์ นิสารัตนพร

- ผลของโบรอนและซิลิคอนต่อการลดขนาดเกรนสำหรับเงินสเตอร์ลิงผสมเกรด 950
- Effect of Boron and Silicon on Grain Refinement of Silver Alloy Grade 950
the 6th Thailand Metallurgy Conference (2012)
ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ นิสารัตรพน, รศ.ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี, สิริวรรณ สกุลตันเจริญชัย

- ผลร่วมของโบรอน โซเดียมและสตรอนเชียมต่อการลดขนาดเกรนเงินสเตอร์ลิงเกรด950
- Combined Effects of Boron, Sodium and Strontium on Grain Refinement of Sterling Silver Grade 950
Chiang Mai Journal of Sciences 2010;
สิริวรรณ สกุลตันเจริญชัย, ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี, เอกสิทธิ์ นิสารัตนพร

- ผลของแคลเซียม และซิลิคอน ต่อสมบัติทางฟิสิกส์ และความต้านทานการหมองของเงินสเตอร์ลิงเชิงอุตสาหกรรมเกรด 925
- Effect of Calcium and Silicon on microstructure and tarnish resistance of Sterling silver grade 925

the 26th MST Annual Conference, 28-30 January 2009, Chiangmai
ผศ.ดร. เอกสิทธิ์ นิสารัตรพร ,สิริวรรณ สกุลตันเจริญชัย ,ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย